Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hiçbir şey anlamıyorum, ama kulağa hoş geliyor ve bana çocuklarımı hatırlatıyor. Aynı zamanda onların müzik tarzıdır.
Venezuela'dan selamlar.